Skip to main content

Positionering Wijkinloophuizen Kerk en Samenleving

Toelichting
Deze positioneringsnotitie is opgesteld als onderdeel van het Verbeterplan Kerk en Samenleving.
Na uitgebreid overleg is het plan in 2020 vastgesteld met de intentie de taak en opdracht van Kerk en Samenleving, zoals deze vorm en inhoud krijgt in de vier wijkinloophuizen te versterken.
Het Verbeterplan omvat een achttal onderwerpen, waarvan deze positioneringsnotitie een belangrijk vertrekpunt vormt.


Kerk en Samenleving als organisatie
De Wijkinloophuizen vormen de zichtbare taakinvulling van de stichting Kerk en Samenleving.
Zoals verwoord in de statuten (artikel 3) heeft de stichting tot doel “het verrichten van dienstverlenende en adviserende activiteiten op diaconaal, pastoraal en sociaal-maatschappelijk terrein in de Zeister Samenleving”. Het artikel omschrijft vervolgens hoe en op welke wijze hulp geboden wordt. Daarnaast blijkt de gerichtheid naar de samenleving ook de notie dat Kerk en Samenleving voortdurend kennisneemt van de ontwikkelingen in de samenleving en dit toetsen in haar beleid.
Met name deze vermelde maatschappijgerichtheid, kennisname van ontwikkelingen en dientengevolge (her)overweging van beleid en activiteiten, schetst het uitgangspunt voor deze notitie.
Dit laat onverlet dat het gesprek met de kerken, die de ‘founding fathers’ van de organisatie vormen, noodzakelijk blijft. Dit gesprek tussen kerken en de stichting Kerk en Samenleving is noodzakelijk om elkaar te blijven ‘kennen’ en ‘herkennen’ bij de uitvoering van deze maatschappijgerichte taken.

De volledige notitie is als pdf beschikbaar.